Ondersteunende materialen

Bij fase 1: Onderzoeken

RekenTrajectScan: Analyse-instrument om de huidige situatie van de school in kaart te brengen en de gewenste situatie te beschrijven. Dit gaat aan de hand van eenentwintig punten die aandacht verdienen als rekenen in andere vakken succesvol vorm moet krijgen in de school.

De verschillen tussen huidige en gewenste situatie helpen om te bepalen welke stappen de school wil zetten en waarop ontwikkeld gaat worden. Het instrument is ontworpen om in een bijeenkomst binnen de school met een klein gezelschap in te zetten.

RekenTrajectScan bestaat uit vier werkbladen en een toelichting waarin het instrument en de werkwijze worden beschreven.

Toelichting trajectscan (doel, beschrijving en werkwijze)

Werkblad 1: groepsblad met ontwikkelwiel (pdf, A3)

Werkblad 2: groepsblad met keuze en schoolkenmerken (pdf, A3)

Werkblad 3: beschrijving ontwikkelpunten en ontwikkelwiel (pdf, A4)

Werkblad 4: beschrijving keuzes en schoolkenmerken (pdf, A4)

Bij fase 2: Ontwikkelen
Leerinhouden: Is bekend welke rekenleerinhouden  in de vakken aan bod komen?
Rekenen met aardrijkskunde Website voor docenten aardrijkskunde met als doel handvatten te geven om de rekenvaardigheden aan te laten sluiten op de wijze waarop deze bij wiskunde worden toegepast. Bevat ook lesvoorbeelden.
Project van de KNAG

Economielokaal Website voor leerlingen en docenten economie met vakinformatie (vooral tweede fase), waaronder het thema rekenen en wiskunde. Bij dit thema staat een overzicht van benodigde rekenvaardigheden bij economie, met voorbeelden.
Website van een docent van Krimpenaard College

Leermiddelen: Welke leermiddelen gebruiken we?
Bestaande leermiddelen Rekengroen: Praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen.
Project in opdracht van de AOC raad

 

RekenVoort: Rekenprogramma's voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo met praktijkgerichte insteek.
Project van de NVvW

SALVO: lesmateriaal waarin de samenhang tussen wiskunde en de natuurwetenschappen wordt versterkt. Voor zowel onderbouw als bovenbouw. Ook specifiek aandacht voor rekenvaardigheden (evenredigheid, verhoudingen, procenten).
Website van het SaLVO-project

Ondersteunend
materiaal
'Spiekboekje rekenen': Voorbeeld van een school die bezig is met rekenen in andere vakken en als eindproduct een hulpmiddel bij het rekenen heeft ontwikkeld.

Zelf materiaal
samenstellen
Leermiddelen arrangeren: website met een cursus om je eigen materialen te kiezen en arrangeren  aan de hand van opdrachten en een toolkit met instrumenten en ondersteunende materialen.
Website van SLO

Afstemming: 
Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van rekenstrategieën en/of oplossingsstrategieën?
Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van taal en notaties?  
Is er afstemming tussen de vakken over de tijdsplanning van rekenleerinhouden?
AfstemmingWebpagina met uitgebreide informatie rond afstemming met ondersteunende materialen.

Onder het kopje afstemming op de site vindt u alle informatie rond afstemming.
Bij fase 3: Uitvoeren
Geen materialen  
Bij fase 4: Evaluatie

RekenTrajectScan

Analyse-instrument om de huidige situatie van de school in kaart te brengen en de gewenste situatie te beschrijven in de onderzoeksfase (fase 1).
Of de gewenste situatie bereikt is, kan blijken uit een nieuwe analyse van de (inmiddels) bereikte situatie.

zie
fase 1Cursus curriculumontwerp

Website met een cursus 'curriculumontwerp van les naar leerlijn', bestaande uit opdrachten en een toolkit met instrumenten en ondersteunende materialen. Voornamelijk bedoeld voor het ontwerpen, testen en evalueren van eigen lessenseries en lesmateriaal. De toolkit bevat evaluatie-instrumenten, zoals leerlingenquêtes en een overzicht van evaluatie-instrumenten.
Website van SLO

 

Meer informatie
(websites)
Rekenbewust
vakonderwijs
Website die enkele initiatieven bij elkaar brengt die alle tot doel hebben het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo te versterken. Het gaat om professionalisering van de betrokken docenten (vakdocenten en reken-wiskundedocenten) en schoolleiders.
Samenwerkingsproject VVVO, SP, Steunpunt taal en rekenen vo, SLO, KPC-groep, CPS, APS, FIsme

Wiki rekenen in andere vakkenWiki met veel doorlinkmogelijkheden voor rekenen en rekenen in andere vakken.
Website van het Freudenthall instituut (Fisme)